top of page

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot faciliteiten, die worden verhuurd door de fam Donk, hierna verhuurder.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Huurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de verhuurder gehuurde accomodatie.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 

2. Reserveringen
2.1 Huurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Huurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgave van redenen - te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
2.2 Indien verhuurder uw reservering in behandeling neemt, zendt verhuurder u een bevestiging per mail, tevens factuur binnen 3 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan verhuurder.
2.3 Bent u binnen 3 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met verhuurder, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.4 Tussen u en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat verhuurder de bevestiging per mail van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
2.5 De overeenkomst betreft huur van de accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is. 

3. Wijzigingen in de overeenkomst
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval verhuurder uw wijzigingen accepteert, kan verhuurder u wijzigingskosten in rekening brengen. 

4. In-de-plaatsstelling
4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
4.2 Indien u en verhuurder zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten. 

5. Prijzen
5.1 U bent aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door verhuurder is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

6. Betaling
6.1 Als aanbetaling dient een percentage van 50% van het huurbedrag vermeld op de reservering/factuur binnen 3 dagen te worden voldaan. Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door verhuurder uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in de accommodatie als vermeld in de bevestiging van de reservering. 
6.2 Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden terstond bij reservering, u ontvangt hiervan een bevestiging/factuur.
6.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. 
6.4 Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen. 

7. Aankomst en vertrek
7.1 De gehuurde woning kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, tussen 15.00 uur en 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten te zijn. 
7.2 Indien het gebruik van de accommodatie wordt beëindigd anders dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

8. Reglementen
8.1 De woning mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat conform de omschrijving van de woning wordt overeengekomen. 
8.2 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de woning te plaatsen. 
8.3 De huurder dient de woning bezemschoon op te leveren.
8.4 Op het terrein van Landelijk Genieten is het is in principe niet toegestaan om gasten te ontvangen. Wilt u dit wel dan worden we hier graag voor aankomst van op de hoogte gesteld. Het het geven van een feest met meerdere genodigden is bij Landelijk genieten niet toegestaan. Het blijft een natuurgebied en u kunt hier genieten van de heerlijke rust.

9. Huisdieren 
9.1 Er zijn geen huisdieren toegestaan in de Anna Hoeve. 

10. Breuk, vermissing 
10.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde woning of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed. 
10.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of de woning. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

11. Borgsom 
11.1 Verhuurder zal een borgsom van € 200 ,- in rekening brengen op de reservering /factuur
11.2 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van verhuurder op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd (binnen 14 dagen na einde huurperiode), indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 8, achterlaat. 
11.3 Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan. 

12. Annuleringskosten 
12.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn vanaf drie dagen na de reservering datum bij annulering tot 2 maanden voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst 40% van de totale kosten en binnen 4 weken voor de dag van aankomst de totale kosten /overeengekomen huurprijs.
12.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
12.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 

13. Overmacht en wijziging 
13.1 In het geval verhuurder al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere periode.
13.2 Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen, brand, overstromingen of beëindiging van de verhuur van de accommodatie.
13.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

13.4 Overmacht bij wereldse of nationale problemen zoals oorlogsdreiging, natuurrampen en epidemieën, met bindende maatregelen vanuit de regering en/of overheden, die huur/verhuur onmogelijk maken, is restitutie niet mogelijk. 


14. Opzegging 
14.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan. 

15. Aansprakelijkheid 
15.1 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op het park en/of de huur/het gebruik van de accommodatie van verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder. 
15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. 
15.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. 
15.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde woning en/of andere eigendommen van verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
15.5 U vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. 
15.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen. 
15.7 Gebruik van faciliteiten zoals, boot, kano, tafeltennistafel en (tuin) meubels is voor eigen risico. Eventuele schade wordt aan u doorberekend.

16. Toepasselijk recht 
16.1 Op de overeenkomst tussen u en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

17. Algemeen 
17.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden verhuurder niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
17.2 Bij landelijk genieten bevindt u zich op een uniek, zeldzaam rustige plek in de natuur. Wij, en onze gasten respecteren deze rust graag.
17.3 Het verblijf in en rond onze accomodaties is geheel op eigen risico.
17.4 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze aanbiedingen en diensten te geven. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. 

bottom of page